Gốm sứ Minh Long I

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng Bộ trà 1,3L Lạc Hồng
Bộ trà 1,3L Hồn Việt Bộ trà 1,3L Hồn Việt
Bộ trà 1,3L Sen Vàng Bộ trà 1,3L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Sen Vàng Bộ trà 0,8L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Hồn Quê Bộ trà 0,8L Hồn Quê
Bộ trà 0,8L Đài Các TTH Bộ trà 0,8L Đài Các TTH
Bộ trà 0,8L Thiên Tuế Bộ trà 0,8L Thiên Tuế
Bộ trà 0,8L Hoa Hồng Bộ trà 0,8L Hoa Hồng
Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế
Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng
Bộ trà 0,7L Sen Màu Bộ trà 0,7L Sen Màu
Bộ trà 0,8L Hoa Mai Bộ trà 0,8L Hoa Mai
Bộ trà 0,8L Hoa Đào Bộ trà 0,8L Hoa Đào
Bộ trà 0,8L Diệp Lục Bộ trà 0,8L Diệp Lục
Bộ trà 0,7L Chim Lạc Bộ trà 0,7L Chim Lạc
Bộ trà 1,1L Cát Tường Bộ trà 1,1L Cát Tường
Bộ trà 0,35L Sen vàng Bộ trà 0,35L Sen vàng
Bộ trà 0,47L Anna VCV Bộ trà 0,47L Anna VCV
Bộ trà 0,8L Tứ Linh Bộ trà 0,8L Tứ Linh
Bộ trà 1,1L Tứ Linh Bộ trà 1,1L Tứ Linh
Bộ trà 1,3L Đài Các CBK Bộ trà 1,3L Đài Các CBK
Bộ trà 0,7L Sen Trắng Bộ trà 0,7L Sen Trắng
Bộ trà 0,8L Quả Chanh Bộ trà 0,8L Quả Chanh
Bộ trà 1,1L Quả Chanh Bộ trà 1,1L Quả Chanh