Công ty TNHH Gốm Sứ Cao Cấp Gia Thịnh | Sứ minh long

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc Bộ trà 0,8L Quốc Sắc
Bộ trà 0,8L Hoàng Bào Bộ trà 0,8L Hoàng Bào
Bộ trà 1,3L Sen Vàng Bộ trà 1,3L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Sen Vàng Bộ trà 0,8L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Hồn Quê Bộ trà 0,8L Hồn Quê
Bộ trà 0,8L Hoàng Điệp Bộ trà 0,8L Hoàng Điệp
Bộ trà 1,3L Cẩm Tú Bộ trà 1,3L Cẩm Tú
Bộ trà 1,3L Lạc Hồng Bộ trà 1,3L Lạc Hồng
Bộ trà 1,3L Quốc Sắc Bộ trà 1,3L Quốc Sắc
Bộ trà 1,3L Cội Nguồn Bộ trà 1,3L Cội Nguồn
Bộ trà 1,3L Hồn Việt Bộ trà 1,3L Hồn Việt