Mẫu đơn & Sen

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng

528.000₫

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng bao gồm : 1 Bình trà 0.35L Chum trà 0,05L Khay Trà 23cm 

Bộ trà 0,35L Sen Trắng Bộ trà 0,35L Sen Trắng
Bộ trà 0,35L Sen Trắng

Bộ trà 0,35L Sen Trắng

594.000₫

Bộ trà 0,35L Sen Trắng bao gồm : 1 Bình trà 0,35L Chum trà 0,05L Khay Trà 22cm

Bộ trà 0,35L Mẫu đơn CBK (men ngà)

Bộ trà 0,35L Mẫu đơn CBK (men ngà)

803.000₫

Bộ trà 0,35 Mẫu đơn Chỉ Bạch Kim (men ngà) gồm: 1 Bình trà 0,35L 6 Chum trà 0,05L 1 Khay trà 23cm

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc Bộ trà 0,35L Thanh Trúc
Bộ trà 0,35L Thanh Trúc

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc

984.500₫

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc gồm: 1 Bình trà 0,35L 6 Chum trà 0,05L 1 Khay trà 23cm

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

726.000₫

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

1.914.000₫

 Bộ trà  0,7L Tịnh Tâm Vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

1.188.000₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV Bộ trà 0,7L Sen ip VCV
Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

1.331.000₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Trắng Bộ trà 0,7L Sen Trắng
Bộ trà 0,7L Sen Trắng

Bộ trà 0,7L Sen Trắng

819.500₫

Bộ trà 0,7L Sen Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Màu Bộ trà 0,7L Sen Màu
Bộ trà 0,7L Sen Màu

Bộ trà 0,7L Sen Màu

1.930.500₫

 Bộ trà 0,7L Sen Màu gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 13cm  

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc Bộ trà 0,7L Thanh Trúc
Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

1.732.500₫

 Bộ trà  0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm