Chuột Quý và Chuột Phú dát vàng (24K)

Giá 792.000₫

Chuột Phú có dáng ngồi, 2 kích cỡ là:

8cm giá là 871,200đ

13cm giá là 3.630.000đ

Chuột Quý có dáng đứng, 2 kích cỡ là:

10cm giá là 871,200đ

16cm giá là 3,630,000đ