Các loại tô

Giá 148.500₫

Tô 14cm: 148.500

Tô 16cm: 165.000

Tô 18cm: 220.000

Tô 20cm: 275.000