Các loại thố

Giá 324.500₫

Thố 16cm: 324.500

Thố 18cm: 456.500

Thố 22cm: 693.000