Các loại thố

Giá 247.500₫

Thố 16cm: 247.500

Thố 18cm: 352.000

Thố 22cm: 528.000