Các loại thố

Giá 69.300₫

Thố 9,7cm: 69.300

Thố 15cm: 227.700

Thố 18cm: 319.000

Thố 22cm: 489.500