Các loại thố

Giá 77.000₫

Thố 9,7cm: 77.000

Thố 15cm: 253.000

Thố 18cm: 357.500

Thố 22cm: 544.500