Các loại thố

Giá 81.400₫

Thố 9,7cm: 81.400

Thố 15cm: 264.000

Thố 18cm: 374.000

Thố 22cm: 572.000