Các loại thố

Giá 88.000₫

Thố 9,7cm: 88.000

Thố 15cm: 291.500

Thố 18cm: 412.500

Thố 22cm: 627.000