Các loại đĩa tròn

Giá 46.200₫

Đĩa tròn 18cm: 46.200

Đĩa tròn 20cm: 67.100

Đĩa tròn 22cm: 86.900

Đĩa tròn 25cm: 101.200

Đĩa tròn 27cm: 121.000

Đĩa tròn 31cm: 148.500

Đĩa tròn 35cm: 289.300