Các loại đĩa tròn

Giá 33.000₫

Đĩa tròn 15cm: 33.000

Đĩa tròn 18cm: 42.900

Đĩa tròn 20cm: 58.300

Đĩa tròn 22cm: 74.800

Đĩa tròn 25cm: 90.200

Đĩa tròn 28cm: 115.500

Đĩa tròn 31cm: 137.500

Đĩa tròn 35cm: 264.000