Các loại đĩa tròn

Giá 46.200₫

Đĩa tròn 18cm: 46.200

Đĩa tròn 20cm: 64.900

Đĩa tròn 22cm: 82.500

Đĩa tròn 25cm: 99.000

Đĩa tròn 28cm: 123.200

Đĩa tròn 31cm: 148.500

Đĩa tròn 35cm: 286.000