Các loại đĩa tròn

Giá 68.200₫

Đĩa tròn 20cm: 68.200

Đĩa tròn 22cm: 85.800

Đĩa tròn 25cm: 104.500

Đĩa tròn 28cm: 157.300

Đĩa tròn 31cm: 189.200