Các loại đĩa tròn

Giá 48.400₫

Đĩa tròn 18cm: 48.400

Đĩa tròn 20cm: 68.200

Đĩa tròn 22cm: 85.800

Đĩa tròn 25cm: 104.500

Đĩa tròn 28cm: 129.800

Đĩa tròn 31cm: 156.200

Đĩa tròn 35cm: 300.300