Các loại đĩa tròn

Giá 51.700₫

Tròn 18cm: 51.700

Tròn 20cm: 74.800

Tròn 22cm: 90.200

Tròn 25cm: 110.000

Tròn 28cm: 134.200

Tròn 31cm: 163.900

Tròn 35cm: 314.600