Các loại đĩa tròn

Giá 51.700₫

Đĩa tròn 18cm: 51.700

Đĩa tròn 20cm: 74.800

Đĩa tròn 22cm: 90.200

Đĩa tròn 25cm: 110.000

Đĩa tròn 28cm: 134.200

Đĩa tròn 31cm: 163.900

Đĩa tròn 35cm: 314.600