Các loại đĩa súp

Giá 55.000₫

Đĩa súp 17cm: 55.000

Đĩa súp 20cm: 85.800

Đĩa súp 23cm: 104.500