Các loại bát cơm

Giá 22.000₫

Bát cơm 11cm: 22.000

Bát cơm 11,5cm: 29.700

Bát cơm 10,5cm: 26.400

Bát súp 9,5cm: 22.000